منو اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم - تلفن : 35548081 - 031
کلینیک درمان اختلالات جنسیجراحی میکروسکوپیک ناباروریمشاوره غیر حضوری
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / کلیه و مجاری ادراری / مشکلات اورولوژی و معافیت پزشکی سربازان

مشکلات اورولوژی و معافیت پزشکی سربازان

بخش یازدهم: بیماری های دستگاه ادراری تناسلی
بند 1- انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونكسیون :
الف) در صورتیكه برطرف كردن انسداد فقط با عمل جراحی امكانپذیر بوده و عود كرده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی
تبصره - موارد مرتبط با سنگهای ادراری طبق بند 4 عمل شود.
بند2- برگشت ادرار به حالب ها :
الف) اگر دو طرفه یا یك طرفه مساوی یا بیشتر از درجه 3 باشد : معاف دائم
ب) یك طرفه و خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند3- بیماریهای عفونی (میكروبی، انگلی ، قارچی) :
الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتردر هر یک از اعضاء ذیل :كلیه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بیضه ها ، مجاری ادرار و پروستات: معاف دائم
ب) اپیدیدیمیت و پروستاتیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند4- سنگهای حالب ، كلیه ، پروستات ، مثانه و نفروكلسینوز:
الف) در صورتیكه هیدرونفروز درجه 3 ایجاد كرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هیدرونفروز پایدار باشد (یكطرفه یا دو طرفه) : معاف دائم
ب) سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار : معاف دائم
ج) وجود سنگهای متعدد علامت دار همراه با هیدرونفروز خفیف : معاف از خدمات رزمی
د)سابقه وجود سنگهای حالب یا كلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
هـ )چنانچه بیمار با سنگ و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

بند5- تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده : معاف دائم
بند6- بیماریهای رتروپریتوان ، فیبروزرتروپریتوان و كیست های رتروپریتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند7- بیماریهای طبی كلیه :
الف)سندروم نفروتیك ، گلومرولونفریت مزمن ، پیلونفریت مزمن ، بیماریهای كلاژن كلیه ، پروتئین اوری بیش از 500 میلی گرم و نارسائی مزمن كلیه : معاف دائم
ب ) گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد : شش ماه معاف موقّت
ج ) هماچوری اسانسیل : معاف از خدمات رزمی

بند8- هیدرونفروز یا اتساع لگنچه :
الف)درجه 3(یكطرفه یا دو طرفه )در صورتیكه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم
ب ) درجه یك و بالاتر (یكطرفه یا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمی

آگاهی از مشکلات تناسلی آقایان و معافیت سربازی

بند 9 - نفركتومی :
الف) یك طرفه : معاف دائم
ب) پارسیل یا پیلوپلاستی دو طرفه : معاف دائم
ج ) پارسیل یا پیلوپلاستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر : معاف از خدمات رزم

بند 10- كلیه نعل اسبی ، كلیه اكتوپیك داخل لگن، اكتوپی یك طرفه (یعنی هر دو كلیه در یك طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند11- پتوز كلیه :
الف) درجه سه : معاف دائم
ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمی

بند 12- هیپوپلازی :
الف)دو كلیه و یا یك كلیه به همراه عوارض و یا آپلازی و آژنزی هر یك از كلیه ها : معاف دائم
ب) با عملكرد طبیعی یك طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمی

بند13- كلیه میان اسفنجی : معاف دائم
بند14- فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان : معاف دائم
بند15- نكروزكورتكس یک كلیه :
الف) در صورتی كه منجر به نارسائی یا كم كاری یك كلیه شده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند16- پیوند كلیه : معاف دائم
بند17- بیماریهای عروقی كلیه مثل: آنوریسم شریان كلیوی ، انفاركتوس كلیه ، ترومبوز ورید كلیوی ، فیستول شریانی وریدی ، آنوریسم شریانی وریدی ، تنگی شریان كلیوی : معاف دائم

بند18- دوبلیكاسیون حالب در صورتیكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

پیج رسمی دکتر پیمان صالحی متخصص اورولوژی

بند19- مگااورتر:
الف) دو طرفه شدید بهمراه علائم : معاف دائم
ب) درغیراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

بند20- اورتروسل :
الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند21- مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف دائم
بند22- سیستكتومی توتال و یا پارسیل : معاف دائم
بند23- تنگی گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند24- از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم

بند25- هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه ( بجز هیپوسپادیاز گلاندولار) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند26- اپیسپادیاز : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی
بند27- انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرینه و اسكروتوم : معاف دائم

بند28- تنگی مجرا :
الف) در صورتیكه نیازبه عمل جراحی داشته باشد و یاجهت تخلیه ادراری نیاز به سوندگذاری مداوم و یا مكرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم
ب) در سایرموارد : معاف از خدمات رزمی

بند 29- هیدروسل (بیضه ، طناب منوی )و كیستهای طناب منوی :
الف) در صورت عود بعداز عمل جراحی : معاف دائم
ب) سایر موارد : معاف ازخدمات رزمی
ج) نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی : شش ماه معاف موقت

بند30- واریكوسل یكطرفه یا دو طرفه :
الف) در صورتیكه نیاز به عمل جراحی داشته باشد (جهت عمل جراحی) : شش ماه معاف موقت
ب) در صورتیكه بعداز عمل عود نماید و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم
ج) فقط در مشمولین قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 31- بیضه :
الف) اكتوپی و یا فقدان بیضه و آتروفی شدید دو طرفه :معاف دائم
ب) آتروفی ، اكتوپی یا فقدان بیضه یكطرفه : معاف از خدمات رزمی

بند 32- اپی دیدیمكتومی :
الف) دو طرفه : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند33- شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراكلینیک (تست اورودینامیک و ….) اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف از خدمات رزمی
بند34 تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی : معاف دائم
تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
بند35- اپیدیدیمیت مزمن : معاف از خدمات رزمی
بند36- كلیه پلی كیستیک بهمراه عوارض و یا سایر بیماریهای كلیوی : معاف دائم
بند37- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند38- سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف دائم

به دلیل مراجعات فراوانی که به متخصص کلیه و مجاری ادراری، برای دانستن اندازه نرمال آلت تناسلی می‌شود، بر آن شدیم مطلبی در این باره تهیه نماییم و اطلاعات دقیقی در این مورد به کاربران ارائه دهیم. برای مطالعه مقاله اندازه نرمال آلت تناسلی در مردان کلیک کنید.


آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم
تلفن : 35548081 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :
برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عفونت کلیهعفونت کلیه

عفونت کلیه جزو موارد اورژانسی کلیه و مجاری ادراری می‌باشد که اگر اقدامات درمانی فوری صورت نگیرد، ممکن است آسیب جدی به کلیه وارد شود یا عفونت به خون گسترش یافته و موجب ایجاد عفونت‌های وخیم گردد ... ادامه مطلب

وجود خون در ادرار نشانه چیستوجود خون در ادرار نشانه چیست

وجود خون در ادرار و دفع لخته خون یکی از موارد اورژانسی کلیه و مجاری ادراری است که نیاز به مراجعه فوری به پزشک متخصص و بررسی علل این عارضه دارد ... ادامه مطلب

راههای درمان اختلال نعوظ در مردانراههای درمان اختلال نعوظ در مردان

اختلال نعوظ و ناتوانی در برقراری روابط جنسی، یکی از شایعترین مشکلات بین زوجین است که در صورت عدم ریشه یابی و درمان، می‌تواند پایه‌های زندگی را سست نماید ... ادامه مطلب

درباره ما

دکتر پیمان صالحی
بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان و اختلالات جنسی

انجام جراحی های میکروسکوپیک ناباروری ، جــراحی میـکروسـکوپیک واریـکوسل ، جراحی میکروسکوپیک بازگرداندن وازکتومی ، عمل جــراحی نمونـه بـرداری بیــضه بـا روش میـکروسکوپیــک ( میکروتـسه )


طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین