منو اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم - تلفن : 35548081 - 031
واریکوسلمشاوره غیر حضوریجراحی میکروسکوپیک ناباروری
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / کلیه و مجاری ادراری / مشکلات اورولوژی و معافیت پزشکی سربازان

مشکلات اورولوژی و معافیت پزشکی سربازان

بخش یازدهم: بیماری های دستگاه ادراری تناسلی
بند 1- انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونكسیون :
الف) در صورتیكه برطرف كردن انسداد فقط با عمل جراحی امكانپذیر بوده و عود كرده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی
تبصره - موارد مرتبط با سنگهای ادراری طبق بند 4 عمل شود.
بند2- برگشت ادرار به حالب ها :
الف) اگر دو طرفه یا یك طرفه مساوی یا بیشتر از درجه 3 باشد : معاف دائم
ب) یك طرفه و خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند3- بیماریهای عفونی (میكروبی، انگلی ، قارچی) :
الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتردر هر یک از اعضاء ذیل :كلیه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بیضه ها ، مجاری ادرار و پروستات: معاف دائم
ب) اپیدیدیمیت و پروستاتیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند4- سنگهای حالب ، كلیه ، پروستات ، مثانه و نفروكلسینوز:
الف) در صورتیكه هیدرونفروز درجه 3 ایجاد كرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هیدرونفروز پایدار باشد (یكطرفه یا دو طرفه) : معاف دائم
ب) سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار : معاف دائم
ج) وجود سنگهای متعدد علامت دار همراه با هیدرونفروز خفیف : معاف از خدمات رزمی
د)سابقه وجود سنگهای حالب یا كلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
هـ )چنانچه بیمار با سنگ و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

بند5- تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده : معاف دائم
بند6- بیماریهای رتروپریتوان ، فیبروزرتروپریتوان و كیست های رتروپریتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند7- بیماریهای طبی كلیه :
الف)سندروم نفروتیك ، گلومرولونفریت مزمن ، پیلونفریت مزمن ، بیماریهای كلاژن كلیه ، پروتئین اوری بیش از 500 میلی گرم و نارسائی مزمن كلیه : معاف دائم
ب ) گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد : شش ماه معاف موقّت
ج ) هماچوری اسانسیل : معاف از خدمات رزمی

بند8- هیدرونفروز یا اتساع لگنچه :
الف)درجه 3(یكطرفه یا دو طرفه )در صورتیكه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم
ب ) درجه یك و بالاتر (یكطرفه یا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمی

آگاهی از مشکلات تناسلی آقایان و معافیت سربازی

بند 9 - نفركتومی :
الف) یك طرفه : معاف دائم
ب) پارسیل یا پیلوپلاستی دو طرفه : معاف دائم
ج ) پارسیل یا پیلوپلاستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر : معاف از خدمات رزم

بند 10- كلیه نعل اسبی ، كلیه اكتوپیك داخل لگن، اكتوپی یك طرفه (یعنی هر دو كلیه در یك طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند11- پتوز كلیه :
الف) درجه سه : معاف دائم
ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمی

بند 12- هیپوپلازی :
الف)دو كلیه و یا یك كلیه به همراه عوارض و یا آپلازی و آژنزی هر یك از كلیه ها : معاف دائم
ب) با عملكرد طبیعی یك طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمی

بند13- كلیه میان اسفنجی : معاف دائم
بند14- فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان : معاف دائم
بند15- نكروزكورتكس یک كلیه :
الف) در صورتی كه منجر به نارسائی یا كم كاری یك كلیه شده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند16- پیوند كلیه : معاف دائم
بند17- بیماریهای عروقی كلیه مثل: آنوریسم شریان كلیوی ، انفاركتوس كلیه ، ترومبوز ورید كلیوی ، فیستول شریانی وریدی ، آنوریسم شریانی وریدی ، تنگی شریان كلیوی : معاف دائم

بند18- دوبلیكاسیون حالب در صورتیكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

پیج رسمی دکتر پیمان صالحی متخصص اورولوژی

بند19- مگااورتر:
الف) دو طرفه شدید بهمراه علائم : معاف دائم
ب) درغیراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

بند20- اورتروسل :
الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند21- مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف دائم
بند22- سیستكتومی توتال و یا پارسیل : معاف دائم
بند23- تنگی گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند24- از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم

بند25- هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه ( بجز هیپوسپادیاز گلاندولار) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند26- اپیسپادیاز : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی
بند27- انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرینه و اسكروتوم : معاف دائم

بند28- تنگی مجرا :
الف) در صورتیكه نیازبه عمل جراحی داشته باشد و یاجهت تخلیه ادراری نیاز به سوندگذاری مداوم و یا مكرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم
ب) در سایرموارد : معاف از خدمات رزمی

بند 29- هیدروسل (بیضه ، طناب منوی )و كیستهای طناب منوی :
الف) در صورت عود بعداز عمل جراحی : معاف دائم
ب) سایر موارد : معاف ازخدمات رزمی
ج) نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی : شش ماه معاف موقت

بند30- واریكوسل یكطرفه یا دو طرفه :
الف) در صورتیكه نیاز به عمل جراحی داشته باشد (جهت عمل جراحی) : شش ماه معاف موقت
ب) در صورتیكه بعداز عمل عود نماید و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم
ج) فقط در مشمولین قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 31- بیضه :
الف) اكتوپی و یا فقدان بیضه و آتروفی شدید دو طرفه :معاف دائم
ب) آتروفی ، اكتوپی یا فقدان بیضه یكطرفه : معاف از خدمات رزمی

بند 32- اپی دیدیمكتومی :
الف) دو طرفه : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند33- شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراكلینیک (تست اورودینامیک و ….) اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف از خدمات رزمی
بند34 تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی : معاف دائم
تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
بند35- اپیدیدیمیت مزمن : معاف از خدمات رزمی
بند36- كلیه پلی كیستیک بهمراه عوارض و یا سایر بیماریهای كلیوی : معاف دائم
بند37- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند38- سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف دائم

به دلیل مراجعات فراوانی که به متخصص کلیه و مجاری ادراری ، برای دانستن اندازه نرمال آلت تناسلی می‌شود، بر آن شدیم مطلبی در این باره تهیه نماییم و اطلاعات دقیقی در این مورد به کاربران ارائه دهیم. برای مطالعه مقاله اندازه نرمال آلت تناسلی در مردان کلیک کنید.


آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم
تلفن : 35548081 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :محمد نبوی [ 1402-10-03 ]
سلام من مشکل تنگی مجرای ادرار و خون ریزی داشتم و عمل کردم بهبود پیدا کردم ولی مشکل عفونت های مکرر ادراری دارم ... شرایط معاف از خدمت سربازی دارم؟؟ معاف از رزم چطور؟؟؟

مهدی فیروزی [ 1402-03-04 ]
با سلام من کلیه هام سنگ سازه و چند بارم سنگ شکنی کردم و یبا رم ب علت داشتن سنگ شاخ گوزنی عمل جراحی شدم و الانم کلیه هم سنگ دارن ایا احتمال معافیت داعم رو داره یا ن مرسی

سجاد ن [ 1401-09-27 ]
آیا بزرگی پروستات در سن 20 سالگی ربطی به معافیت سربازی دارد؟

امیر [ 1401-07-30 ]
سلام وقت بخیر من یه کلیه اهدا کردم و الان ۴ ماه هست که مشکل پروستات دارم و یکی از بیضه هام به صورت عجیبی بزرگ شده که باید جراحی کنم آیا معاف میشوم ؟؟؟

احمدرضا [ 1401-06-29 ]
سلام ببخشید من یه تومور توی بیضه سمت راستم داشتم که جراحی کردم و بیضه رو تخلیه کردن و دیگه تا الان مشکلی نداشتم، شامل معافیت میشم؟

امین حسینی [ 1401-06-11 ]
سلام آقای دکتر من سال پیش عمل هرنی اینگوینال کردم بعد جای زخم هم بعضی موقع ها میخاره ودرد بعد آقای دکتر بیضه سمت راست بنده کیست داره بعضی وقت ها احساس درد دارم الان هم سرباز هستم میخواستم بدونم از معافیت بهرمند میشود ممنون میشم جواب سوال بنده را بدهید

سیدعلاءالدین هاشمی [ 1400-12-08 ]
سللم جناب خسته نباشید. بنده سرباز هستم رستم مرزبانی نیروی انتظامی ناجا هستم. یه سوال داشتم بنده دوبار تا الان عمل کردم عمل اولی واریکوسل و عمل دومی خارج کردن بیضه سمت راست یاارکیکتومی راست عمل جراحی انجام دادم ایا بنده معاف از رزم هستم یا معافیت دائم؟؟

محمدرضا [ 1400-12-01 ]
سلام وقت بخیر بنده سال ۹۲ واریکوسل شدید سمت چپ داشتم گریدش رو نمیدونم داخل سونو نوشته بود شدید با قطر ۳ و اسپرم رو هم ضعیف کرده بود و الان با قطر ۳.۵ سمت چپ عود کرده و شدید تر شده و طرف راست هم درگیر شده و بیضه هام کیست هایی از عفونت قبلی دارهد و نیاز به جراحی واریکوسل دارم سیستیت مزمن دارم و رزیدوی ادراری گزارش شد سالی ۳ بار یا بیشتر مجاری ادراری و کلیه هام عفونت میکرد و نیاز به بستری یا انتی بیوتیک پیدا کردم چند بار سیستوسکوپی و سوند گذاری جهت عکس برداری کردم شانس معافیت دارم یا خیر ؟؟

محمدرضا [ 1400-11-30 ]
سلام وقت بخیر بنده سال ۹۲ واریکوسل شدید سمت چپ داشتم گریدش رو نمیدونم داخل سونو نوشته بود شدید با قطر ۳ و اسپرم رو هم ضعیف کرده بود و الان با قطر ۳.۵ سمت چپ عود کرده و شدید تر شده و طرف راست هم درگیر شده و بیضه هام کیست هایی از عفونت قبلی دارهد و نیاز به جراحی واریکوسل دارم سیستیت مزمن دارم و رزیدوی ادراری گزارش شد سالی ۳ بار یا بیشتر مجاری ادراری و کلیه هام عفونت میکرد و نیاز به بستری یا انتی بیوتیک پیدا کردم چند بار سیستوسکوپی و سوند گذاری جهت عکس برداری کردم شانس معافیت دارم یا خیر ؟؟

احمد جابری [ 1400-10-29 ]
ایا تکرر ادرار باعث معافیت است

عادل يعقوبي [ 1400-09-02 ]
سلام،يه سوال دلشتم در مورد معافيت پزشكي:بيماري اچ پي وي يا زگيل تناسلي و تنگي مجاري ادرار منجر به معافيت دائم ميشود؟

علیرضا [ 1400-07-23 ]
ببخشید اورکیت مذمن حالا یا ویروسی یا عفونی شامل معافیت دائم میشه؟

بهنام [ 1400-03-24 ]
سلام بنده یکبار واریکوسل عمل کردم الان دوباره عود کرده گرید ۲ همچنین دوتا فتق کشاله ران هم دارم؟ آیا معافیت داره؟

محمدابراهیمی [ 1398-08-13 ]
سلام آژنزی کلیه الان هم معافیت دارد میشه درباره بند دوازده دستگاه تناسلی بیشتر توضیح بدید

امیرمهدی کرمی [ 1395-06-11 ]
سلام.من جراحی کردم و کل روده باریکمو به جز 50سانت برداشتم .میخواستم ببینم شامل معافیت داعم میشه یا نه.مرسی

حسین گودرزی [ 1394-11-07 ]
سلام آقاي دکتر.طبق نوار مثانه بنده داراي بي اختياري اضطراري ادرار هستم.طول روز بيشتر از افراد عادي دستشويي ميرم . اگه مايعات زيادمصرف کنم که وضع خيلي بدتر ميشه. به طور معمول هر دو ساعت 1 بار مثانه رو تخليه مي کنم. با 46 سي سي ادرار اولين احساس دفع بهم دست ميده. وقتي ميرسه به 101 سي سي ديگه اوج فشار هستش. بنده سال 95 اعزام به خدمت سربازي هستم. خواهشا راهنمايي کنيد که اين بيماري من در حدي هست که منجر به معاف دائم بشه؟ این مشکل من کدوم بند از قوانین هست؟ آیا نوروژنیکه؟

حسن خاني [ 1394-11-06 ]
سلام ،من هم كليه نعل اسبي دارم هم تنگي كانال حالب به لگنچه هم هيدرونفروز هم عفونت،ولي مدرك من فوق ليسانس است،ايا معاف نميشوم؟چون در صورت تخريب كليه هر دو كليه كه به هم وصل هستن تخريب ميشون

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چه مدت می شود ادرار خود را نگه داشت؟چه مدت می شود ادرار خود را نگه داشت؟

اساساً یک خط نامرئی پر شدن در مثانه شما وجود دارد که وقتی ادرار به آن نقطه می رسد، مغز سیگنالی دریافت می کند و به شما فرمان می دهد که باید ادرار کنید. ... ادامه مطلب

وجود خون در ادرار نشانه چیستوجود خون در ادرار نشانه چیست

وجود خون در ادرار و دفع لخته خون یکی از موارد اورژانسی کلیه و مجاری ادراری است که نیاز به مراجعه فوری به پزشک متخصص و بررسی علل این عارضه دارد ... ادامه مطلب

انزال تاخیر یافته چیست و چگونه تشخیص داده، درمان می شود؟انزال تاخیر یافته چیست و چگونه تشخیص داده، درمان می شود؟

دیر انزالی، انزال دیررس یا تأخیر در انزال یک کژکاری جنسی شایع است که به مشکل یا ناتوانی مرد در رسیدن به ارگاسم و انزال اشاره دارد ... ادامه مطلب

دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی
بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان و اختلالات جنسی

انجام جراحی های میکروسکوپیک ناباروری ، جــراحی میـکروسـکوپیک واریـکوسل ، جراحی میکروسکوپیک بازگرداندن وازکتومی ، عمل جــراحی نمونـه بـرداری بیــضه بـا روش میـکروسکوپیــک ( میکروتـسه )


طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین