منو اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم - تلفن : 35548081 - 031
جراحی میکروسکوپیک واریکوسلدکتر قهرمان نژادمشاوره غیر حضوری
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / کلیه و مجاری ادراری / مشکلات اورولوژی و معافیت پزشکی سربازان

مشکلات اورولوژی و معافیت پزشکی سربازان

بخش یازدهم: بیماری های دستگاه ادراری تناسلی
بند 1- انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونكسیون :
الف) در صورتیكه برطرف كردن انسداد فقط با عمل جراحی امكانپذیر بوده و عود كرده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی
تبصره - موارد مرتبط با سنگهای ادراری طبق بند 4 عمل شود.
بند2- برگشت ادرار به حالب ها :
الف) اگر دو طرفه یا یك طرفه مساوی یا بیشتر از درجه 3 باشد : معاف دائم
ب) یك طرفه و خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند3- بیماریهای عفونی (میكروبی، انگلی ، قارچی) :
الف)مزمن و عود کننده با سه نوبت یا بیشتردر هر یک از اعضاء ذیل :كلیه ، لگنچه، حالب ، مثانه ، بیضه ها ، مجاری ادرار و پروستات: معاف دائم
ب) اپیدیدیمیت و پروستاتیت مزمن : معاف از خدمات رزمی

بند4- سنگهای حالب ، كلیه ، پروستات ، مثانه و نفروكلسینوز:
الف) در صورتیكه هیدرونفروز درجه 3 ایجاد كرده باشد و با وجود درمان سنگ ،هیدرونفروز پایدار باشد (یكطرفه یا دو طرفه) : معاف دائم
ب) سنگهای شاخ گوزنی عمل نشده عارضه دار : معاف دائم
ج) وجود سنگهای متعدد علامت دار همراه با هیدرونفروز خفیف : معاف از خدمات رزمی
د)سابقه وجود سنگهای حالب یا كلیه یا مثانه عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
هـ )چنانچه بیمار با سنگ و هیدرونفروز مراجعه نموده و قابل درمان باشد : شش ماه معاف موقت

بند5- تومورهای خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده : معاف دائم
بند6- بیماریهای رتروپریتوان ، فیبروزرتروپریتوان و كیست های رتروپریتوان همراه با عارضه : معاف دائم

بند7- بیماریهای طبی كلیه :
الف)سندروم نفروتیك ، گلومرولونفریت مزمن ، پیلونفریت مزمن ، بیماریهای كلاژن كلیه ، پروتئین اوری بیش از 500 میلی گرم و نارسائی مزمن كلیه : معاف دائم
ب ) گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد : شش ماه معاف موقّت
ج ) هماچوری اسانسیل : معاف از خدمات رزمی

بند8- هیدرونفروز یا اتساع لگنچه :
الف)درجه 3(یكطرفه یا دو طرفه )در صورتیكه غیرقابل درمان باشد و یا پس از درمان همراه با عارضه باشد : معاف دائم
ب ) درجه یك و بالاتر (یكطرفه یا دو طرفه ) : معاف از خدمات رزمی

آگاهی از مشکلات تناسلی آقایان و معافیت سربازی

بند 9 - نفركتومی :
الف) یك طرفه : معاف دائم
ب) پارسیل یا پیلوپلاستی دو طرفه : معاف دائم
ج ) پارسیل یا پیلوپلاستی یک طرفه در صورت طبیعی بودن کلیه دیگر : معاف از خدمات رزم

بند 10- كلیه نعل اسبی ، كلیه اكتوپیك داخل لگن، اكتوپی یك طرفه (یعنی هر دو كلیه در یك طرف قرار گرفته باشند) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند11- پتوز كلیه :
الف) درجه سه : معاف دائم
ب) درجه دو : معاف از خدمات رزمی

بند 12- هیپوپلازی :
الف)دو كلیه و یا یك كلیه به همراه عوارض و یا آپلازی و آژنزی هر یك از كلیه ها : معاف دائم
ب) با عملكرد طبیعی یك طرفه و بدون علامت : معاف از خدمات رزمی

بند13- كلیه میان اسفنجی : معاف دائم
بند14- فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان : معاف دائم
بند15- نكروزكورتكس یک كلیه :
الف) در صورتی كه منجر به نارسائی یا كم كاری یك كلیه شده باشد : معاف دائم
ب) در سایر موارد : معاف از خدمات رزمی

بند16- پیوند كلیه : معاف دائم
بند17- بیماریهای عروقی كلیه مثل: آنوریسم شریان كلیوی ، انفاركتوس كلیه ، ترومبوز ورید كلیوی ، فیستول شریانی وریدی ، آنوریسم شریانی وریدی ، تنگی شریان كلیوی : معاف دائم

بند18- دوبلیكاسیون حالب در صورتیكه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

پیج رسمی دکتر پیمان صالحی متخصص اورولوژی

بند19- مگااورتر:
الف) دو طرفه شدید بهمراه علائم : معاف دائم
ب) درغیراز موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

بند20- اورتروسل :
الف) دو طرفه اثبات شده : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند21- مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف دائم
بند22- سیستكتومی توتال و یا پارسیل : معاف دائم
بند23- تنگی گردن مثانه بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند24- از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) كه منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم

بند25- هیپوسپادیازتنه آلت و میان دو راه ( بجز هیپوسپادیاز گلاندولار) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند26- اپیسپادیاز : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی
بند27- انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت ، ركتوم و پرینه و اسكروتوم : معاف دائم

بند28- تنگی مجرا :
الف) در صورتیكه نیازبه عمل جراحی داشته باشد و یاجهت تخلیه ادراری نیاز به سوندگذاری مداوم و یا مكرر (CIC)داشته باشد : معاف دائم
ب) در سایرموارد : معاف از خدمات رزمی

بند 29- هیدروسل (بیضه ، طناب منوی )و كیستهای طناب منوی :
الف) در صورت عود بعداز عمل جراحی : معاف دائم
ب) سایر موارد : معاف ازخدمات رزمی
ج) نوع حجیم جهت انجام عمل جراحی : شش ماه معاف موقت

بند30- واریكوسل یكطرفه یا دو طرفه :
الف) در صورتیكه نیاز به عمل جراحی داشته باشد (جهت عمل جراحی) : شش ماه معاف موقت
ب) در صورتیكه بعداز عمل عود نماید و درجه 3 و بالاتر باشد : معاف دائم
ج) فقط در مشمولین قبل از اعزام ،عمل نشده در هر درجه ای و نیز عمل شده بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 31- بیضه :
الف) اكتوپی و یا فقدان بیضه و آتروفی شدید دو طرفه :معاف دائم
ب) آتروفی ، اكتوپی یا فقدان بیضه یكطرفه : معاف از خدمات رزمی

بند 32- اپی دیدیمكتومی :
الف) دو طرفه : معاف دائم
ب) یك طرفه : معاف از خدمات رزمی

بند33- شب ادراری با تأیید بررسیهای پاراكلینیک (تست اورودینامیک و ….) اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر : معاف از خدمات رزمی
بند34 تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی : معاف دائم
تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
بند35- اپیدیدیمیت مزمن : معاف از خدمات رزمی
بند36- كلیه پلی كیستیک بهمراه عوارض و یا سایر بیماریهای كلیوی : معاف دائم
بند37- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند38- سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف دائم

به دلیل مراجعات فراوانی که به متخصص کلیه و مجاری ادراری، برای دانستن اندازه نرمال آلت تناسلی می‌شود، بر آن شدیم مطلبی در این باره تهیه نماییم و اطلاعات دقیقی در این مورد به کاربران ارائه دهیم. برای مطالعه مقاله اندازه نرمال آلت تناسلی در مردان کلیک کنید.


آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم
تلفن : 35548081 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :
برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واریکوسل چیست و چگونه درمان میشودواریکوسل چیست و چگونه درمان میشود

واریکوسل یکی از شایعترین دلایل کاهش تولید اسپرم، همچنین معیوب شدن و تقلیل کیفیت اسپرم است که منجر به ناباروری مردان می‌شود . با این وجود همه مبتلایان به بیماری واریکوسل با چنین مشکلاتی مواجه نخواهند شد و واریکوسل در باروری آنها اثرگذار نخواهد بود ... ادامه مطلب

درمان تنگی مجرای ادراردرمان تنگی مجرای ادرار

هنگامی که زخم ناشی از تورم، آسیب یا عفونت، مجرای ادرار را مسدود کند یا جریان ادرار را در آن کاهش دهد، فرد به اصطلاح دچار تنگی مجرای ادرار می‌شود و ممکن است با عوارض بیشماری روبرو شود. روشهای درمانی متعددی برای مبتلایان به این عارضه وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ... ادامه مطلب

سندروم مثانه دردناکسندروم مثانه دردناک

سندروم مثانه درناک یا اینترستیشیال سیستیتیس، جزو بیماری‌های مزمن کلیه و مجاری ادراری می‌باشد که با علائمی مانند؛ سوزش ادرار، تکرر ادرار، حساسیت یا درد لگن و احساس درد و فشار در مثانه همراه است. شدت این علائم بسته به پیشرفت بیماری، از شخصی به شخص دیگر ممکن است متفاوت باشد ... ادامه مطلب

درباره ما

دکتر پیمان صالحی
بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان و اختلالات جنسی

انجام جراحی های میکروسکوپیک ناباروری ، جــراحی میـکروسـکوپیک واریـکوسل ، جراحی میکروسکوپیک بازگرداندن وازکتومی ، عمل جــراحی نمونـه بـرداری بیــضه بـا روش میـکروسکوپیــک ( میکروتـسه )


طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین